ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu www.trickovy.sk (ďalej len „Internetový obchod“).

 2. Vlastníkom obchodu a Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Ababink Polska Sp. z o.o. so sídlom v meste Wodzisław Śląski (44-300), ul. Wałowa 18; Zápis v Súdnom registri č. 0000568315, DIČ: 6472571954 , IČO: 362074972.

 3. Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Ababink prostredníctvom Internetového obchodu sa spracúvajú v súlade s platným Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

 4. Spoločnosť Ababink venuje osobitnú pozornosť ochrane súkromia Zákazníkov navštevujúcich Internetový obchod.

§ 1 Druh spracovaných údajov

 1. Spoločnosť Ababink zhromažďuje informácie o fyzických osobách uskutočňujúcich právne transakcie, ktoré priamo nesúvisia s ich podnikaním, o fyzických osobách, ktoré vo svojom mene vykonávajú obchodnú alebo profesionálnu činnosť, a o fyzických osobách zastupujúcich právnické osoby alebo organizačné zložky, ktoré nie sú právnickými osobami, ktorým zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, ďalej spoločne len ako „Zákazníci”

 2. Osobné údaje Zákazníkov sa zhromažďujú pri registrácii účtu v Internetovom obchode, objednávaní v Internetovom obchode, prihlásení na odber noviniek (newsletter), zverejňovaní recenzií a používaní chatovacej služby.

 3. Pri registrácii účtu v Internetovom obchode uvedie Zákazník svoju e-mailovú adresu a meno a priezvisko.

 4. Pri registrácii účtu v Internetovom obchode si Zákazník samostatne zvolí heslo pre prístup do svojho účtu. Zákazník môže heslo neskôr zmeniť za podmienok uvedených v §6.

 5. Pri zadávaní objednávky v Internetovom obchode prostredníctvom webových stránok Internetového obchodu poskytuje Zákazník nasledujúce údaje:

  1. e-mailová adresa;

  2. meno a priezvisko

  3. údaje o adrese:

  4. PSČ a mesto;

  5. krajina (štát);

  6. ulica s číslom domu / bytu.

  7. telefónne číslo.

 1. V prípade podnikateľov sa vyššie uvedený rozsah údajov dodatočne rozširuje o ďalšie informácie, napríklad o spoločnosti podnikateľa a číslo DIČ.

 2. V prípade zapísania sa do odberu Newslettera uvedie Zákazník svoju e-mailovú adresu.

 3. V prípade zadávania recenzií Zákazník uvedie svoje meno.

 4. V prípade využitia služby chatu naživo s cieľom nadviazať kontakt so Zákazníckym poradcom Zákazník uvedie nasledujúce údaje:

  1. Meno a priezvisko

  2. E-mailovú adresu.

 1. Keď Zákazník použije webovú stránku obchodu, môžu sa stiahnuť informácie, ako je IP adresa počítača Zákazníka alebo externá IP adresa poskytovateľa internetu, názov domény, typ prehliadača spolu s dobou prístupu, ako aj typ operačného systému.

 2. Keď Zákazník použije webovú stránku obchodu, môžu sa zhromažďovať navigačné údaje, ako napríklad odkazy alebo referencie, na ktoré Zákazník klikne, ako aj ďalšie činnosti, ktoré Zákazník pri používaní webovej stránky obchodu vykoná. Zhromažďovanie navigačných údajov je legitímne (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), čo uľahčuje využívanie služieb poskytovaných elektronicky a zlepšuje funkčnosť týchto služieb.

12. Pri určovaní a vymáhaní nárokov môžu byť použité osobné údaje poskytnuté Zákazníkom - meno a priezvisko, údaje týkajúce sa využívania služieb Internetového obchodu, ako aj údaje potrebné na preukázanie existencie nároku.

13. Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom spoločnosti Ababink je dobrovoľné. Neposkytnutie údajov uvedených vo formulároch v procese registrácie Zákazníckeho účtu bráni registrácii a zriadeniu Zákazníckeho účtu a v prípade zadania objednávky bez registrácie Zákazníckeho účtu znemožňuje zadanie a realizáciu objednávky.

§ 2 Zdieľanie a spracovanie údajov

 1. Osobné údaje Zákazníka sú poskytované poskytovateľom služieb, ktorých spoločnosť Ababink používa pri prevádzkovaní Internetového obchodu. V prípade poskytovateľov služieb, ktorí sú Sprostredkovateľmi, sa na ne vzťahujú pokyny spoločnosti Ababink, pokiaľ ide o účely a spracúvanie osobných údajov Zákazníka, zatiaľ čo poskytovatelia služieb, ktorí sú Prevádzkovateľmi, nezávisle určujú účely a spôsoby spracúvania osobných údajov Zákazníka.

  1. Sprostredkovateľskými subjektmi sú okrem iného poskytovatelia poskytujúci hostiteľské služby, účtovnícke služby, poskytujúci marketingové systémy, systémy na analýzu prenosu v Internetovom obchode, systémy na analýzu efektívnosti marketingových kampaní;

  2. Prevádzkovatelia poskytujú elektronické platobné a bankové služby.

 1. Osobné údaje Zákazníkov sú uchovávané nasledujúcim spôsobom:

  1. Pokiaľ je základom pre spracovanie osobných údajov súhlas, potom bude spoločnosť Ababink spracúvať osobné údaje Zákazníka až do odvolania súhlasu a po odvolaní súhlasu po dobu zodpovedajúcu dobe premlčania nárokov, ktoré môže spoločnosť Ababink vzniesť a ktoré môžu byť vznesené proti nej. Ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pri nárokoch na pravidelné užívanie výhod a nárokov spojených s podnikaním tri roky.

  2. Pokiaľ je základom spracúvania údajov plnenie zmluvy, potom spoločnosť Ababink spracúva osobné údaje Zákazníka, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, a po tomto období po dobu zodpovedajúcu premlčaniu nárokov. Ak osobitné ustanovenie neustanovuje inak, premlčacia doba je šesť rokov a pri nárokoch na pravidelné užívanie výhod a nárokov spojených s podnikaním tri roky.

 1. Pri nákupe v Internetovom obchode môžu byť osobné údaje Zákazníka prenesené do kuriérskej spoločnosti za účelom poskytnutia objednanej služby dodania tovaru.

 2. Navigačné údaje možno použiť na zabezpečenie lepších služieb Zákazníkom analýzou štatistických údajov a prispôsobením Internetového obchodu podľa preferencií Zákazníka.

 3. Zákazník si predplatením Newslettera vyžaduje prijímanie elektronických správ od spoločnosti Ababink na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorej budú poskytované obchodné informácie o aktuálnych propagačných akciách a nových produktoch v Internetovom obchode.

 4. Štátne orgány vrátane organizačných zložiek prokuratúry, polície, predsedu Úradu na ochranu osobných údajov, predsedu Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa, predsedu Úradu pre elektronické komunikácie môžu požiadať spoločnosť Ababink o zverejnenie osobných údajov.

§ Súbory cookies

 1. Ak to prehliadač osoby, ktorá navštevuje Internetový obchod, umožňuje, Ababink ukladá súbory na koncovom zariadení zvané cookies, ktoré obsahujú názov domény, „dobu platnosti“ a náhodné číslo umožňujúce identifikáciu tohto súboru. Informácie zhromaždené pomocou súborov cookies umožňujú prispôsobiť produkty potrebám a preferenciám návštevníka Internetového obchodu.

 2. Spoločnosť Ababink používa dva typy súborov cookies:

  1. Relačné cookies: tento typ súborov neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov a akýchkoľvek dôverných informácií zo zariadení Zákazníkov a po skončení relácie prehliadača alebo po vypnutí počítača sa odstránia z pamäte zariadenie.

  2. Trvalé cookies: mechanizmus týchto súborov neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov alebo akýchkoľvek dôverných informácií, zostávajú však v pamäti zariadenia Zákazníka, kým nebudú vymazané alebo vyprší doba ich platnosti.

 1. Spoločnosť Ababink používa svoje vlastné súbory cookie na autentifikáciu Zákazníka v Internetovom obchode a na zabezpečenie relácie Zákazníka v Internetovom obchode, čo umožňuje Zákazníkovi neregistrovať svoje prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Internetového obchodu.

 2. Spoločnosť Ababink používa externé súbory cookies na:

  1. popularizáciu webových stránok pomocou webových stránok nástrojov e-mailového marketingu Edron,

  2. prezentáciu reklám prispôsobených preferenciám Zákazníka pomocou online reklamného nástroja Google Ads,

  3. uľahčenie komunikácie prostredníctvom webových stránok obchodu prostredníctvom chatu Zendesk.

 1. Mechanizmus súborov cookies je bezpečný pre počítače Zákazníkov Internetového obchodu, je však možné obmedziť alebo úplne zakázať prístup súborov cookies k zariadeniu. Ak sa Zákazník rozhodne využiť túto možnosť, bude môcť naďalej používať Internetový obchod, s výnimkou funkcií, ktoré vyžadujú súbory cookies.

 2. Nižšie uvádzame, ako môžete zmeniť nastavenia populárnych webových prehľadávačov pri používaní súborov cookies:

a) prehliadač Internet Explorer;

b) prehliadač Microsoft EDGE;

c) prehliadač Mozilla Firefox;

d) prehliadač Chrome;

e) prehliadač Safari;

f) prehliadač Opera.

§ 4 IP adresa

 1. Spoločnosť Ababink môže zhromažďovať adresy IP Zákazníkov, t. j. číslo pridelené zariadeniu osoby navštevujúcej internetový obchod, ktoré umožňuje prístup na internet. Vo väčšine prípadov je priradené dynamicky k počítaču, t. j. mení sa vždy, keď sa pripojíte k internetu. IP adresa je používaná spoločnosťou Ababink pri diagnostike technických problémov so serverom, vytváraní štatistických analýz a ako informácie užitočné pri správe a vylepšovaní Internetového obchodu.

 2. Internetový obchod obsahuje odkazy a odkazy na iné webové stránky. Spoločnosť Ababink nie je zodpovedná za postupy ochrany osobných údajov, ktoré sa na ne vzťahujú.

§ 5 Práva dotknutých osôb

 1. Právo na odvolanie súhlasu - právny základ: čl. 7 ods. 3 GDPR.

  1. Zákazník má právo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý udelil spoločnosti Ababink.

  2. Odvolanie súhlasu nadobúda účinnosť okamihom podania odvolania súhlasu.

  3. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vykonané spoločnosťou Ababink v súlade so zákonom pred jeho odvolaním.

  4. Odvolanie súhlasu nemá pre Zákazníka žiadne negatívne dôsledky, ale môže zabrániť ďalšiemu použitiu týchto služieb alebo funkcií, ktoré môže spoločnosť Ababink v súlade so zákonom poskytnúť iba so súhlasom..

 1. Právo namietať proti spracovaniu údajov - právny základ: čl. 21 GDPR:

  1. Zákazník má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu údajov.

  2. Odstúpenie vo forme e-mailu od prijímania marketingových správ týkajúcich sa produktov alebo služieb bude znamenať námietku Zákazníka voči spracovaniu jeho osobných údajov.

  3. Ak sa námietka Zákazníka preukáže ako opodstatnená a spoločnosť Ababink nemá žiadny iný právny základ na spracúvanie osobných údajov, osobné údaje Zákazníka, proti spracovaniu ktorých Zákazník namietal, budú vymazané.

 1. Právo na vymazanie údajov - právny základ: čl. 17 GDPR.

  1. Zákazník má právo požadovať vymazanie všetkých alebo niektorých osobných údajov.

  2. Zákazník má právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak:

   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa zhromažďovali alebo spracúvali;

   2. odvolal konkrétny súhlas v rozsahu, v akom boli osobné údaje spracovávané na základe jeho súhlasu;

   3. vzniesol námietku proti použitiu svojich údajov na marketingové účely;

   4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne;

   5. osobné údaje musia byť odstránené, aby sa dodržal právny záväzok stanovený v práve Únie alebo v práve členského štátu, ktorému Ababink podlieha;

   6. osobné údaje sa zhromažďovali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

  3. Napriek žiadosti o vymazanie osobných údajov si môže spoločnosť Ababink v súvislosti s námietkou alebo odvolaním súhlasu ponechať určité osobné údaje, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na stanovenie alebo obranu nárokov, ako aj na splnenie zákonnej povinnosti vyžadujúcej spracúvanie podľa právnych predpisov EÚ alebo právnym poriadkom členského štátu, ktorému Ababink podlieha. Týka sa to hlavne osobných údajov, ako je meno, priezvisko a e-mailová adresa, ako aj poštová adresa alebo číslo objednávky.

 1. Právo na obmedzenie spracovania údajov - právny základ: čl. 18 GDPR.

  1. Zákazník má právo požadovať obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov. Predloženie žiadosti, až do jej zváženia, zabráni použitiu určitých funkcií alebo služieb, ktorých použitie bude zahŕňať spracovanie údajov, na ktoré sa žiadosť vzťahuje. Spoločnosť Ababink tiež nebude posielať žiadne správy vrátane marketingových.

  2. Zákazník má právo požadovať obmedzenie použitia osobných údajov v nasledujúcich prípadoch:

   1. ak spochybňuje správnosť svojich osobných údajov - potom Ababink obmedzuje ich použitie na čas potrebný na overenie správnosti údajov, najdlhšie však na 7 dní;

   2. ak je spracovanie údajov nezákonné a namiesto ich vymazania požaduje Zákazník obmedzenie ich použitia;

   3. ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo použité, ale sú potrebné Zákazníkom na stanovenie, uplatnenie alebo obranu nárokov;

   4. ak vznesie námietku proti použitiu jeho údajov - dôjde k obmedzeniu na čas potrebný na zváženie, či - vzhľadom na osobitnú situáciu - ochrana záujmov, práv a slobôd Zákazníka prevažuje nad záujmami, ktoré Prevádzkovateľ vykonáva pri spracúvaní osobných údajov Zákazníka.

 1. Právo na prístup k údajom - právny základ: čl. 15 GDPR.

  1. Zákazník má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či spracúva osobné údaje, a ak je to tak, má právo:

   1. získať prístup k svojim osobným údajom;

   2. získať informácie o účeloch spracúvania, kategóriách spracúvaných osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov týchto údajov, plánovanom období uchovávania údajov Zákazníka alebo kritériách na určenie tohto obdobia, právach Zákazníka podľa GDPR a práve podať sťažnosť dozornému orgánu, zdroje týchto údajov, o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania a o bezpečnostných opatreniach použitých v súvislosti s prenosom týchto údajov mimo Európskej únie;

   3. získať kópiu svojich osobných údajov..

 1. Právo na opravu údajov - právny základ: čl. 16 GDPR.

  1. Zákazník má právo požadovať od Prevádzkovateľa okamžitú opravu jeho nesprávnych osobných údajov. S prihliadnutím na účely spracúvania má dotknutá osoba právo požiadať o doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj predložením dodatočného vyhlásenia a zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu v súlade s §6 Zásad ochrany osobných údajov.

 1. Právo na prenosnosť údajov - právny základ: čl. 20 GDPR.

  1. Zákazník má právo na získanie svojich osobných údajov, ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, a potom ich zaslať Prevádzkovateľovi osobných údajov podľa svojho výberu alebo Zákazníkovi požadovať, aby boli osobné údaje zasielané Prevádzkovateľom priamo takémuto vybranému Prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. V takom prípade Prevádzkovateľ odošle osobné údaje Zákazníka vo forme súboru CSV..

 1. V prípade, že si Zákazník uplatní právo vyplývajúce z vyššie uvedených práv, spoločnosť Ababink žiadosti vyhovie alebo jej odmietne vyhovieť okamžite, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia. Ak však spoločnosť Ababink nebude schopná vyhovieť žiadosti do jedného mesiaca, vyhovie jej v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov a vopred informuje Zákazníka o plánovanom predĺžení a jeho dôvodoch do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

 2. Zákazník môže podať Prevádzkovateľovi sťažnosti, dotazy a požiadavky týkajúce sa spracúvania jeho osobných údajov.

 3. Zákazník má právo požiadať spoločnosť Ababink o poskytnutie kópií štandardných zmluvných doložiek tak, že dopyt nasmeruje spôsobom uvedeným v §7 zásad ochrany osobných údajov.

 4. Zákazník má právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov vo veci porušenia jeho práv na ochranu osobných údajov alebo iných práv priznaných podľa GDPR.

§ 6 Správa bezpečnosti - heslo

 1. Počas prenosu osobných údajov a prihlásenia do Zákazníckeho účtu poskytuje Ababink Zákazníkom bezpečné a šifrované pripojenie.

 2. V prípade, že Zákazník, ktorý má účet v Internetovom obchode, stratil prístupové heslo akýmkoľvek spôsobom, umožňuje vám Internetový obchod vygenerovať nové heslo. S cieľom vygenerovať nové heslo zadajte svoju e-mailovú adresu vo formulári dostupnom pod odkazom „Zabudli ste heslo“ uvedený vedľa prihlasovacieho formulára účtu v Internetovom obchode. Zákazník dostane e-mail na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii a presmeruje ho do formulára na webovej stránke obchodu, kde si bude môcť nastaviť nové heslo.

 3. Spoločnosť Ababink nikdy neposiela nijakú korešpondenciu vrátane e-mailov s požiadavkou na prihlasovacie údaje, najmä prístupové heslo k účtu Zákazníka.

§ 7 Zmeny v Zásadách ochrany osobných údajov

 1. Zásady ochrany osobných údajov sa môžu meniť, o čom bude spoločnosť Ababink informovať Zákazníkov 7 dní vopred.

 2. Akékoľvek otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov zasielajte na nasledujúcu adresu: obchod@trickovy.sk

 3. Dátum poslednej úpravy: 17. september 2020.