VŠEOBECNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

 1. Tento poriadok definuje Všeobecné obchodné podmienky a spôsob predaja uskutočňovaného spoločnosťou Ababink Polska sp. Z o.o. so sídlom vo Wodzisławi Śląski, prostredníctvom internetového obchodu www.koszulkowy.pl (ďalej len „internetový obchod“) a upresňuje podmienky poskytovania služieb spoločnosťou Ababink Polska sp. z o.o. ohľadom bezplatných elektronických služieb.

 

§ 1 Vymedzenie pojmov

 1. Dodávateľ - subjekt spolupracujúci s Predávajúcim v rámci realizácie dodávky tovaru:

  1. 123Kurier
 2. Heslo - reťazec písmen, číslic alebo iných znakov, ktoré si Zákazník zvolil pri registrácii účtu v internetovom obchode a ktorý sa používa na zabezpečenie prístupu k Zákazníckemu účtu v internetovom obchode.

 3. Zákazník - subjekt, ktorému môžu byť v súlade s Všeobecných podmienkami a právnymi predpismi poskytované služby elektronicky alebo s ktorým je možné uzavrieť kúpnu zmluvu.

 4. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá vykonáva právne aktivity s podnikateľským subjektom, ktoré priamo nesúvisia s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.

 5. Zákaznícky účet – samostatná platforma pre každého Zákazníka, ktorá sa aktivuje po zaregistrovaní a uzavretí zmluvy o poskytovaní služby pre Zákaznícky účet.

 6. Prihlásenie - na zriadenie Zákazníckeho účtu v internetovom obchode je spolu s heslom potrebná individuálna identifikácia Zákazníka, ktorú si stanoví on sám.

 7. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, vykonáva vo svojom mene obchodnú alebo profesionálnu činnosť a vykonáva právne úkony priamo súvisiace s jej obchodnou alebo profesionálnou činnosťou.

 8. Všeobecné podmienky - tieto Všeobecné podmienky.

 9. Registrácia - reálny úkon vykonaný spôsobom uvedeným vo Všeobecných podmienkach, ktorý je vyžadovaný od Zákazníka, aby mohol využívať všetky funkcie Internetového obchodu.

 10. Podniková predajňa - miesto určené pre Zákaznícke služby, na adrese: ul. Bytčická 76, P.O. BOX 5 01681 Žilina Slovensko (PAXY - Trickovy.sk).

 11. Predávajúci – znamená spoločnosť: Ababink Polska sp. Z oo sp. so sídlom vo Wodzisław Śląski (44-300), ul. Wałowa 18, Poľsko, NIP: 6472571954 , REGON: 362074972 , KRS 0000568315 ; e-mail: obchod@trickovy.sk.

 12. Webová stránka obchodu - webové stránky, na ktorých Predávajúci prevádzkuje internetový obchod, pôsobiaci na doméne https://trickovy.sk.

 13. Tovar - produkt prezentovaný Predávajúcim prostredníctvom webových stránok Internetového obchodu, ktorý môže byť predmetom kúpnej zmluvy.

 14. Trvalé médium - materiál alebo nástroj, ktorý umožňuje Zákazníkovi alebo Predávajúcemu uchovávať informácie, ktoré sú mu adresované, takým spôsobom, aby umožňovali prístup k informáciám v budúcnosti na obdobie zodpovedajúce účelom týchto informácií.

 15. Kúpna zmluva - kúpna zmluva uzatvorená na diaľku medzi Zákazníkom a Predávajúcim za podmienok stanovených vo Všeobecných podmienkach.§ 2 Všeobecné ustanovenia a používanie internetového obchodu

 1. Všetky práva na internetový obchod, vrátane autorských práv, práv duševného vlastníctva v jeho mene, jeho internetovú doménu, webovú stránku obchodu a vzory, formuláre a logá zverejnené na webových stránkach obchodu (okrem log a fotografií uvedených na webových stránkach obchodu na účely prezentácie tovaru, v rámci ktorej autorské práva náležia tretím stranám), patria Predávajúcemu a k jeho použitiu môže dôjsť iba spôsobom, ktorý je v súlade so Všeobecných podmienkami.

 2. Predávajúci vynakladá všetko úsilie, aby užívateľom umožnil používať internetový obchod pomocou populárnych webových prehľadávačov, operačných systémov, ako aj typov internetových pripojení.

 3. Predávajúci využíva súbory „cookies“, ktoré server Predávajúceho ukladá na pevný disk koncového zariadenia Zákazníka. To slúži na zabezpečenie správneho fungovania webových stránok internetového obchodu na zariadeniach Zákazníkov.
  Mechanizmus súborov „cookies“ nepoškodzuje koncové zariadenie Zákazníka a neovplyvňuje zmeny konfigurácie v koncových zariadeniach Zákazníka ani v softvéri nainštalovanom na týchto zariadeniach. Zákazník môže deaktivovať súbory „cookies“ vo webovom prehliadači svojho koncového zariadenia, čo však môže spôsobiť ťažkosti alebo zabrániť použitiu webových stránok obchodu.

 4. Pre uskutočnenie objednávky v internetovom obchode prostredníctvom webových stránok internetového obchodu musí mať Zákazník aktívny e-mailový účet.

 5. Zákazník nemôže zdieľať obsah nezákonného charakteru. Zákazníkovi je zakázané používať internetový obchod, webovú stránku obchodu alebo bezplatné služby poskytované Predávajúcim spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo v rozpore s osobnými právami tretích strán.

 6. Verejná povaha internetu a používanie elektronických služieb môže predstavovať riziko získania alebo úpravy údajov o Zákazníkoch neoprávnenými osobami. Predávajúci nikdy nebude žiadať Zákazníka, aby mu poskytoval svoje heslo v akejkoľvek podobe.

 

§ 3 Registrácia

 1. Na vytvorenie Zákazníckeho účtu je nutná registrácia, ktorá sa poskytuje v bezplatnej forme.

 2. Na uskutočnenie objednávky v internetovom obchode sa registrácia nevyžaduje.

 3. Pre registráciu musí Zákazník vyplniť registračný formulár poskytnutý Predávajúcim na webových stránkach obchodu a vyplnený registračný formulár odoslať elektronicky Predávajúcemu výberom príslušnej funkcie v registračnom formulári. Počas registrácie si Zákazník nastaví svoje individuálne heslo.

 4. Pri vypĺňaní registračného formulára má Zákazník možnosť prečítať si Všeobecné podmienky a akceptovať ich obsah označením príslušného poľa vo formulári.

 5. Počas registrácie môže Zákazník dobrovoľne súhlasiť so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely začiarknutím príslušného políčka v registračnom formulári. V takom prípade Predávajúci jasne informuje o účele zhromažďovania osobných údajov Zákazníka a o známych alebo očakávaných príjemcoch týchto údajov.

 6. Súhlas Zákazníka so spracovaním jeho osobných údajov na marketingové účely nepodmieňuje možnosť uzatvorenia zmluvy s Predávajúcim o poskytovaní služby Zákazníckeho účtu elektronickými prostriedkami. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať predložením príslušného vyhlásenia Klienta. Vyhlásenie je možné zaslať na adresu Predávajúceho e-mailom.

 7. Potvrdenie registrácie bude Zákazníkovi zaslané e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú vo formulári po odoslaní vyplneného registračného formulára. Od tohto okamihu sa uzatvára zmluva o elektronickom poskytovaní služby Zákazníckeho účtu a Zákazník získava prístup k účtu Zákazníka a má možnosť vykonávať zmeny v údajoch poskytnutých počas registrácie.

 

§ 4 Objednávky

 1. Informácie obsiahnuté na webových stránkach obchodu nepredstavujú ponuku Predávajúceho v zmysle Občianskeho zákonníka, ale iba výzvu Zákazníkovi na predloženie ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy. 1. Zákazník môže zadávať objednávky v internetovom obchode prostredníctvom webových stránok internetového obchodu 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

 2. Zákazník, ktorý zadáva objednávku prostredníctvom webových stránok obchodu, dokončí objednávku výberom tovaru, o ktorý má záujem. Tovar sa pridáva k objednávke výberom príkazu „Pridať do košíka“ pod daným Tovarom, ktorý je uvedený na webových stránkach obchodu. Po dokončení celej objednávky a po uložení v „Koši“ a výbere spôsobu doručenia a spôsobu platby, Zákazník uskutoční objednávku odoslaním objednávkového formulára Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“ na webovej stránke obchodu. Pred odoslaním objednávky Predávajúcemu je Zákazník informovaný o celkovej cene za vybraný tovar a dodávku a o všetkých ďalších nákladoch, ktoré je povinný v súvislosti s kúpnou zmluvou znášať.

 3. Zákazník zadaním objednávky predloží ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy na tovar, ktorý je predmetom objednávky.

 4. Objednávka je prijatá k realizácii potom, čo Obchod potvrdí objednávku zadanú Zákazníkom. Potvrdenie objednávky je odoslané automaticky po zadaní objednávky Zákazníkom .

 

§ 5 Platba

 1. Ceny umiestnené vedľa tovaru na webových stránkach obchodu sú ceny uvedené brutto. Tieto ceny nezahŕňajú informácie o nákladoch na doručenie a akýchkoľvek ďalších nákladoch, ktoré bude Zákazník v súvislosti s kúpnou zmluvou povinný znášať . O týchto nákladoch bude Zákazník informovaný pri výbere spôsobu doručenia a uskutočnení objednávky.

 2. Internetový obchod ponúka Zákazníkovi nasledujúce spôsoby platby za objednaný tovar:

  1. bankový prevod na bankový účet Predávajúceho;

  2. elektronický platobný systém;

  3. dobierka, doručená poštovým operátorom alebo kuriérskou spoločnosťou

 3. Pri nákupe v Internetovom obchode je Zákazník Predávajúcim informovaný o dátume, ku ktorému je povinný zaplatiť za objednávku vo výške vyplývajúcej z uzatvorenej Kúpnej zmluvy.

 4. V prípade, že Zákazník neuhradí platbu v lehote uvedenej v §5 ods. 3 Všeobecných podmienok, Predávajúci stanoví Zákazníkovi dodatočný termín na uskutočnenie platby a informuje o tom Zákazníka na trvalom nosiči. Informácie o dodatočnej platobnej lehote obsahujú aj informáciu, že po uplynutí tejto lehoty Predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy. V prípade neúčinného uplynutia dlhej lehoty na platbu zašle Predávajúci Zákazníkovi vyhlásenie o odstúpení od zmluvy podľa čl. 491 Občianskeho zákonníka.

 

§ 6 Doručenie

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, v bezchybnom stave.

 2. Na webových stránkach internetového obchodu musí Predávajúci poskytnúť informácie o počte pracovných dní potrebných na odovzdanie a vybavenie objednávky.

 3. Termín dodania a vykonania objednávky uvedený na webovej stránke obchodu sa počíta v pracovných dňoch v súlade s §5 ods. 2 Všeobecných podmienok.

 4. V prípade výberu platby „na dobierku“ sa počíta dátum doručenia a vykonania objednávky uvedený na Webových stránkach obchodu v Pracovných dňoch od dátumu uzavretia kúpnej zmluvy.

 5. Objednaný tovar bude dodaný objednávateľovi prostredníctvom dodávateľa na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

 1. V deň, keď je tovar odoslaný Zákazníkovi (s výnimkou voľby osobného odberu Zákazníkom), sú na jeho e-mailovú adresu zaslané informácie potvrdzujúce zásielku Predávajúcim.

 2. Zákazník je povinný skontrolovať stav doručeného balíka. V prípade straty alebo poškodenia zásielky má Zákazník právo požadovať od zamestnanca Dodávateľa spísanie príslušného protokolu.

 3. Spolu s výrobkom sa zašle potvrdenie o kúpe. Na žiadosť Zákazníka je vystavená faktúra s DPH. Zákazník je povinný uviesť všetky údaje potrebné na správne vystavenie faktúry s DPH.

 

§ 7 Záruka

 1. Predávajúci poskytuje dodávku tovaru bez fyzických a právnych vád. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, ak má výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka).

 2. Ak má Produkt vadu, môže Zákazník:

  1. predložiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy, pokiaľ Predávajúci okamžite a bez zbytočného odkladu Zákazníkovi nevymení vadný výrobok za výrobok bez vád alebo vadu neodstráni.  1. toto obmedzenie neplatí, ak Predávajúci už Produkt vymenil alebo opravil alebo ak Predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť Produkt za bezvadný alebo vady neodstránil. Zákazník môže namiesto odstránenia vady navrhovanej Predávajúcim požadovať výmenu Produktu za Produkt bez vád, alebo namiesto výmeny Produktu požadovať odstránenie vady, pokiaľ nie je možné uviesť Produkt do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si zvolí Zákazník alebo ak by to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým Predávajúcim. Pri posudzovaní prekročenia nákladov sa berie do úvahy hodnota Produktu bez vád, druh a závažnosť vady, ako aj nepríjemnosti, ktorým by inak bol Zákazník vystavený.

  2. požadovať výmenu vadného Produktu za produkt bez vád alebo odstránenie vady. Predávajúci je povinný vymeniť vadný Produkt za Produkt bez vád alebo odstrániť vadu v primeranej lehote bez nadmerných nepríjemností spôsobených Zákazníkovi.

  3. Predávajúci môže odmietnuť vyhovieť požiadavke Zákazníka, ak nie je možné uviesť vadný tovar do súladu s kúpnou zmluvou spôsobom, ktorý si zvolí Zákazník, alebo ak by to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom plnenia kúpnej zmluvy. Náklady na opravu alebo výmenu znáša Predávajúci.

 1. Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť vadný produkt na adresu Predávajúceho. V prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, náklady na doručenie hradí Predávajúci.

 2. Predávajúci zodpovedá v rámci záruky za zistenie fyzickej chyby do dvoch rokov od dodania tovaru Zákazníkovi. Reklamačná doba na odstránenie vady alebo výmenu Produktu za nezávadný uplynie po jednom roku, táto doba však nemôže skončiť pred uplynutím lehoty uvedenej v prvej vete. V tejto lehote môže Zákazník odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo predložiť vyhlásenie o znížení ceny z dôvodu vady tovaru. Ak Zákazník požadoval výmenu Produktu za Produkt bez vád alebo žiadal odstránenie vady, lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo predloženie vyhlásenia o znížení ceny začína neúčinným uplynutím lehoty na výmenu Produktu alebo odstránenie vady.

 

§ 8 Reklamácie

 1. Zákazník môže akékoľvek reklamácie týkajúce sa Tovaru alebo realizácie Kúpnej zmluvy smerovať písomne ​​na adresu Predávajúceho alebo e-mailom.

 2. Predávajúci do 14 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odpovie na reklamáciu tovaru alebo sťažnosť súvisiacu s realizáciou kúpnej zmluvy nahlásenú Zákazníkom.

 1. Zákazník môže podať Predávajúcemu reklamáciu v súvislosti s využívaním bezplatných služieb poskytovaných Predávajúcim elektronicky. Reklamáciu je možné podať v elektronickej podobe a zaslať na adresu obchod@trickovy.sk. V reklamácii by mal Zákazník uviesť popis problému. Predávajúci posúdi reklamáciu a odpovie Zákazníkovi do 14 dní .

 2. Naše produkty sú označené logom spoločnosti, zaručujúcim ich pravosť a najvyššiu kvalitu, čo nepodlieha reklamácii.

 

§ 9 Záruka

 1. Na tovar predávaný Predávajúcim sa môže vzťahovať záruka poskytnutá výrobcom tovaru alebo distribútorom.

 2. V prípade Tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, sú informácie týkajúce sa existencie a obsahu záruky vždy uvedené na webových stránkach Obchodu.

 

§ 10 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom a ktorý uzavrel kúpnu zmluvu, môže od nej do 14 dní odstúpiť bez uvedenia dôvodu.

 2. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy začína plynúť okamihom, keď Zákazník získal tovar do vlastníctva.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy predložením vyhlásenia o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Toto vyhlásenie je možné predložiť písomne ​​na adresu Predávajúceho alebo e-mailom na e-mailovú adresu Predávajúceho. Vyhlásenie je možné podať na formulári, ktorého vzor bol Predajcom zverejnený na webových stránkach obchodu na tejto adrese: Formulár na odstúpenie od zmluvy . Pre dodržanie termínu stačí zaslať výpis pred jeho uplynutím.

 1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa ona považuje za neuzavretú.

 2. Ak spotrebiteľ predložil vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy skôr, ako Predávajúci prijal jeho ponuku, ponuka prestáva byť záväzná.

 3. V prípade odstúpenia od tejto zmluvy sú Zákazníkovi vrátené všetky platby, ktoré od neho Predávajúci prijal, vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia zvoleného Zákazníkom, ktorý je iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia ponúkaný ako súčasť dodávky tovaru dostupný v Obchode), okamžite, v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Obchod informovaný o rozhodnutí Zákazníka uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy s Obchodom.

 4. V prípade odstúpenia od zmluvy je Zákazník povinný vrátiť tovar na nasledujúcu adresu: ul. Bytčická 76, P.O. BOX 5 01681 Žilina Slovensko (PAXY - Trickovy.sk), najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď odstúpil od zmluvy, pokiaľ Obchod neponúkol možnosť, že si tovar vyzdvihne sám. Vrátený tovar by mal byť zabalený spôsobom, ktorý zabráni jeho poškodeniu počas prepravy.

 5. V prípade odstúpenia znáša Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, iba priame náklady na vrátenie Tovaru.

 6. Pokiaľ vzhľadom na jeho povahu nie je možné Tovar vrátiť bežnou poštou, informuje Predávajúci spotrebiteľa o nákladoch na vrátenie tovaru na webovej stránke Obchodu.

 7. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a fungovania tovaru.

 8. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho nevyžaduje žiadne náklady.§ 11 Bezplatné služby

 1. Bezplatné služby poskytované Zákazníkom Predávajúcim elektronickými prostriedkami :

  1. Newsletter (odber noviniek);

  2. Vedenie Zákazníckeho účtu;

  3. Zverejnenie recenzie Zákazníka.

 2. Služby uvedené v §11 ods. 1 vyššie sa poskytuje 7 dní v týždni, 24 hodín denne.

 3. Predávajúci si môže zvoliť a zmeniť typ, formu, čas a spôsob poskytnutia prístupu k vybraným uvedeným službám. Predávajúci bude informovať Zákazníkov o zmenách spôsobom primeraným dodatkom k Všeobecných podmienkam.

 4. Každý Zákazník môže využívať službu zasielania Newslettera zadaním e-mailovej adresy do registračného formulára, ktorý poskytne Predávajúci na webových stránkach obchodu. Zákazník dostane aktivačný odkaz na uvedenú e-mailovú adresu, aby potvrdil svoju vôľu prihlásiť sa na odber noviniek. Po aktivácii odkazu Zákazníkom dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služby zasielania Newslettera elektronickými prostriedkami .

Za účelom využitia služby zasielania Newslettera môže Zákazník počas registrácie zaškrtnúť príslušné políčko v registračnom formulári.

 1. Služba zasielania Newslettera spočíva v zaslaní Predávajúcim na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom elektronickú správu informujúcu o nových produktoch alebo službách v ponuke Predávajúceho. Newsletter zasiela Predajca všetkým Zákazníkom, ktorí sa prihlásili na odber služby.

 2. Každý Newsletter obsahuje: informácie o odosielateľovi, vyplnené pole „predmet“, špecifikujúce obsah správy a informácie o možnosti a spôsobe odhlásenia sa zo služby Newsletter.

 3. Zákazník sa môže kedykoľvek odhlásiť z prijímania Newslettera odhlásením sa z odberu prostredníctvom odkazu uvedeného v každom e-maile zaslanom ako súčasť služby Newsletter.

 4. Služba Správa Zákazníckeho účtu je k dispozícii po registrácii za podmienok popísaných vo Všeobecných podmienkach a spočíva v poskytnutí špeciálnej platformy Zákazníkovi na Webových stránkach Obchodu, ktorá Zákazníkovi umožní upraviť údaje, ktoré poskytol počas registrácie, ako aj sledovanie stavu objednávok a histórie objednávok.

 5. Zákazník môže podať Predávajúcemu žiadosť o vymazanie Zákazníckeho účtu, avšak v prípade, že Predávajúci požiada o vymazanie Zákazníckeho účtu, môže byť ten vymazaný do 14 dní od podania žiadosti.

 6. Uverejňovanie recenzií je služba, ktorá Zákazníkom umožňuje zverejňovať komentáre týkajúce sa Tovaru na webových stránkach Obchodu.

 7. Odstúpenie od služby Uverejňovanie recenzií je možné kedykoľvek tým spôsobom, že prestane Zákazník zverejňovať obsah na Webovej stránke Obchodu..

 8. V prípade, že Zákazník bude konať v neprospech Predávajúceho alebo iných Zákazníkov, ako aj v prípade, že Zákazník poruší zákon alebo Všeobecné podmienky, má Predávajúci právo zablokovať prístup k Zákazníckemu účtu. Blokovanie účtu Zákazníka sa môže uskutočniť aj z bezpečnostných dôvodov - najmä keď Zákazník naruší zabezpečenie webových stránok obchodu alebo v prípade iných hackerských aktivít. Blokovanie prístupu k Zákazníckemu účtu a bezplatným službám z vyššie uvedených dôvodov trvá po dobu nevyhnutnú na vyriešenie problému, ktorý predstavuje základ pre blokovanie prístupu k Zákazníckemu účtu a bezplatným službám. Predávajúci upozorní Zákazníka na zablokovanie prístupu k Zákazníckemu účtu a bezplatným službám elektronickými prostriedkami na adresu uvedenú Zákazníkom v registračnom formulári .

 

§ 12 Zodpovednosť Zákazníka v rozsahu ním zverejneného obsahu

 1. Uverejnením a zdieľaním obsahu Zákazník dobrovoľne súhlasí s ich šírením. Uverejnený obsah nevyjadruje názory Predávajúceho a nemal by sa stotožňovať s jeho činnosťou. Predajca nie je poskytovateľom obsahu, ale iba subjektom, ktorý na tento účel poskytuje adekvátne zdroje informačno-komunikačných technológií.

 2. Zákazník vyhlasuje, že:

  1. je oprávnený používať vlastnícke autorské práva, práva priemyselného vlastníctva a / alebo súvisiace práva na diela, predmety práv priemyselného vlastníctva (napr. ochranné známky) a / alebo predmety súvisiacich práv, ktoré tvoria obsah;

  2. osobné údaje, obraz a informácie o tretích stranách boli zverejnené a sprístupnené v rámci služieb uvedených v §11 Všeobecných podmienok legálne, dobrovoľne a so súhlasom osôb, ktorých sa týkajú;

  3. súhlasí s prístupom k zverejnenému obsahu inými Zákazníkmi a Predávajúcim a zároveň oprávňuje Predávajúceho k ich bezplatnému použitiu v súlade s ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok;  1. súhlasí s prípravou diel v zmysle zákona o autorských právach a príbuzných právach.

 1. Zákazník nemá nárok na:

  1. zverejnenie osobných údajov tretích strán v rámci využívania služieb uvedených v § 11 Všeobecných podmienok a šírenie imidžu tretích strán bez súhlasu tretej strany alebo súhlasu vyžadovaného zákonom;

  2. zverejnenie , reklamného a / alebo propagačného obsahu ako súčasti používania služieb uvedených v §11 Všeobecných podmienok.

 2. Predávajúci vznesie zodpovednosť za obsah zverejnený Zákazníkmi
  za predpokladu, že dostane oznámenie v súlade s §13 Všeobecných podmienok.

 3. Zákazníkom je zakázané zverejňovať obsah, ktorý by mohol najmä:

  1. byť zverejnený v zlej viere, napríklad s úmyslom porušiť osobné práva tretích strán;

  2. porušovať akékoľvek práva tretích strán, vrátane práv týkajúcich sa ochrany autorských práv a práv s nimi súvisiacich, ochrany práv priemyselného vlastníctva, obchodného tajomstva alebo v súvislosti s povinnosťami mlčanlivosti;

  3. byť urážlivý alebo predstavovať hrozbu pre iných ľudí, obsahovať slovník, ktorý porušuje dobré mravy (napr. používaním vulgárnych výrazov alebo výrazov, ktoré sa bežne považujú za urážlivé);

  4. byť v rozpore so záujmom Predávajúceho;

  5. inak porušovať ustanovenia nariadení, dobré mravy, príslušné zákony, sociálne alebo morálne normy.

 4. V prípade prijatia oznámenia v súlade s § 13 Všeobecných podmienok si Predávajúci vyhradzuje právo upraviť alebo vymazať obsah zverejnený Zákazníkmi v rámci využívania služieb uvedených v § 11 Všeobecných podmienok, najmä pokiaľ ide o obsah, pre ktorý: na základe správ tretích strán alebo príslušných orgánov sa zistilo, že môžu predstavovať porušenie týchto Všeobecných podmienok alebo platných právnych predpisov. Predajca nekontroluje zverejnený obsah na priebežnej báze.

 5. Umiestnením obsahu na webovú stránku Zákazník súhlasí s jeho bezplatným použitím Predávajúcim.

 

§ 13 Ohlásenie hrozieb alebo porušení práv

 1. V situácii, keď sa Zákazník alebo iná osoba alebo subjekt domnieva, že obsah zverejnený na webových stránkach obchodu porušuje ich všeobecné alebo osobné práva, zásady slušnosti, osobné pocity, morálku, presvedčenie, zásady čestnej súťaže, know-how, či tajomstvo, ktoré je chránené zákonom alebo je súčasťou záväzku, môže na toto potenciálne porušenie upozorniť Predajcu.

 2. Predajca po prijatí oznámenia o možnom porušení podnikne okamžité kroky na odstránenie nahláseného obsahu z webových stránok obchodu.

 

§ 14 Ochrana osobných údajov

1.  Pravidlá ochrany osobných údajov sú obsiahnuté v Pravidlách ochrany osobných údajov.§ 15 Ukončenie zmluvy (nevzťahuje sa na kúpne zmluvy)

 1. Zákazník aj Predávajúci môžu ukončiť zmluvu o poskytovaní elektronických služieb kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu, s výhradou práv získaných druhou stranou pred ukončením vyššie uvedenej zmluvy a ustanovení uvedených nižšie.

 2. K ukončeniu zmluvy o poskytovaní elektronických služieb zo strany Zákazníka dochádza elektronicky zaslaním vyhlásenia o prejavení vôle Predávajúcemu pomocou akýchkoľvek prostriedkov komunikácie na diaľku, ktoré umožnia Predávajúcemu prečítať si vyhlásenie o úmysle Zákazníka.

 3. Predávajúci ukončuje zmluvu o poskytovaní elektronických služieb zaslaním príslušného vyhlásenia o prejavení vôle Zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom pri registrácii.

 

§ 16 Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci zodpovedá za neplnenie alebo nesprávne plnenie zmluvy, avšak v prípade zmlúv uzatvorených so Zákazníkmi, ktorí sú podnikateľmi, zodpovedá Predávajúci iba za prípadné úmyselné poškodenie a v medziach skutočných strát, ktoré vzniknú Zákazníkovi, ktorý je podnikateľom.

 2. Obsah týchto Všeobecných podmienok je možné zaznamenať tlačou, uložením na nosiči alebo stiahnutím z webovej stránky obchodu.

 3. V prípade sporu, ktorý vznikne na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy, sa strany budú usilovať vyriešiť túto otázku priateľským spôsobom. Poľské právo je právo rozhodné pre akékoľvek spory vyplývajúce z týchto nariadení.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto Všeobecné podmienky. Všetky objednávky, ktoré Predávajúci prijme na realizáciu pred nadobudnutím účinnosti nových Všeobecných podmienok, sa realizujú na základe Všeobecných podmienok platných v deň zadania objednávky Zákazníkom. Zmena a doplnenie Všeobecných podmienok nadobúda platnosť do 7 dní od dátumu zverejnenia na Webovej stránke obchodu. Predávajúci informuje Zákazníka 7 dní pred nadobudnutím účinnosti nových Všeobecných podmienok o zmene a doplnení Všeobecných podmienok prostredníctvom elektronickej správy obsahujúcej odkaz na text zmenených Všeobecných podmienok. Pokiaľ Zákazník neprijme nový obsah Všeobecných podmienok, je povinný túto skutočnosť oznámiť Predávajúcemu, čo má za následok vypovedanie zmluvy v súlade s ustanovením §15 Všeobecných podmienok.

 5. Všeobecné podmienky vstupujú do platnosti 23. októbra 2020.